Regulamin serwisu internetowego RatyMoto

Aktualizacja: 11 stycznia 2022

Postanowienia ogólne

 1. Nazwa skrócona AutoForte (dalej: RatyMoto Administrator) prowadzi serwis internetowy dostępny pod adresem www.ratymoto.pl (dalej również: Serwis).
 2. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady korzystania z Serwisu przez użytkowników sieci Internet jak również rodzaje i zakres usług udostępnianych w Serwisie.
 3. Każdy użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu oraz polityki ochrony danych osobowych. Brak akceptacji Regulaminu przez użytkownika jest równoznaczny z jego rezygnacją z korzystania z Serwisu RatyMoto.pl
 4. Zabrania się Użytkownikom (w tym osobom działającym na zlecenie lub pod nadzorem Użytkowników) wszelkich działań powodujących zmiany w sposobie pozycjonowania ogłoszeń umieszczanych w Serwisie, w tym za pomocą oprogramowania służącego do eksportów ogłoszeń z pominięciem aplikacji na stronie www Serwisu RatyMoto.pl, chyba że działania te występują za zgodą w sposób przez nią podany do wiadomości Użytkowników lub w ramach oprogramowania udostępnionego Użytkownikowi w w/w celu. Naruszenie postanowienia zdania poprzedniego upoważnia RatyMoto.pl, poza innymi sankcjami przewidzianymi postanowieniami niniejszego Regulaminu i powszechnie obowiązującego prawa, do zablokowania konta Użytkownika lub blokady ogłoszeń Użytkownika dokonującego danych naruszeń, w którym doszło do naruszenia. 

Korzystanie z Serwisu

 1. Każdy użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu w taki sposób, by nie naruszało to przepisów prawa, treści Regulaminu, prawem chronionych dóbr osób trzecich, dobrych obyczajów oraz zasad współżycia społecznego.
 2. Zabrania się Użytkownikowi w treści ogłoszeń umieszczania w jakiejkolwiek formie reklamy lub promocji serwisów WWW innych niż Serwis, albo wykorzystywania ogłoszeń do takiej reklamy lub promocji w jakikolwiek sposób. W przypadku uzyskania indywidualnej zgody ratymoto.pl dalej AutoForte, w uzasadnionych przypadkach (gdy adres ten wnosi wartościowe treści dla Użytkowników) link taki może zostać dodany. Link taki może zostać dodany także jeśli formularz ogłoszenia posiada pole do tego przeznaczone, a link dotyczy własnej strony Użytkownika. 
 3. Kategorycznie Zabrania się zamieszczania ogłoszeń w nieodpowiednich kategoriach (np. ogłoszeń dotyczących innych w kategorii niż motoryzacyjnej, dodawania zdjęć w ramkach, np; z firmowym logiem, adresem mail, mapą lub inną formą reklamy – takie ogłoszenie zostanie usunięte, a płatność za ogłoszenie zostanie zatrzymana. Użytkownik, który doda w/w ogłoszenie zostanie obciążony FV za pracę administratora oraz karą finansową ustaloną przez serwis ratymoto.pl). Użytkownik przyjmuje do wiadomości że zamieszczenie ogłoszeń jest całkowicie dobrowolne i na żadnym polu eksploatacji nie może być taktowane jako podstawa do jakichkolwiek roszczeń względem właściciela serwisu.  
 4. Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne i inne elementy strony WWW Serwisu, w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne, do których prawo nie przysługuje Użytkownikom, podlegają ochronie prawnej pod kątem praw autorskich przysługujących ratymoto.pl dalej AutoForte. Zabrania się kopiowania lub powielania treści ogłoszeń lub ich elementów (w szczególności zdjęć i ilustracji) umieszczonych w Serwisie ratymoto.pl, a także korzystania z nich w inny sposób (w szczególności wyświetlania w celach komercyjnych), bez uprzedniej zgody uprawnionej osoby. Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu ratymoto.pl
 5. Zabrania się zamieszczania w ogłoszeniach plików multimedialnych (w tym zdjęć i filmów) zawierających wizerunek osób fizycznych, a także takich, do których Użytkownik nie posiada stosownych praw majątkowych autorskich, które nie obrazują istotnych elementów danej oferty, tj. np. wyodrębnionych logotypów, spotów reklamowych, dodatkowych napisów (w tym adresów www, numerów telefonu, tekstów reklamowych), prezentacji (w tym złożonych ze zdjęć). Plik multimedialny powinien być czytelny i nie zawierać efektów specjalnych lub innych elementów zakłócających jego odbiór. Film dodany do ogłoszenia powinien trwać co najmniej 10 sekund. Dostęp do Serwisu ratymoto.pl jest uzależniony od spełnienia przez użytkownika  formalności, w szczególności  dokonania rejestracji lub też procedury logowania.
 6. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług Serwisu poprzez opuszczenie strony Administratora Serwisu.
 7. Użytkownik korzystając z Serwisu, a w szczególności umieszczając ogłoszenie w Serwisie zobowiązany jest w szczególności do: podawania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, niewprowadzających w błąd nienaruszających prawa osób trzecich; niedopuszczania się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników Serwisu;  niedopuszczania się innego zachowania, niezgodnego z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego lub godzącego w dobre imię ratymoto.pl, jej pracowników, współpracowników lub kontrahentów; niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa lub treści naruszających lub mogących naruszyć dobre obyczaje, normy moralne lub etyczne, w tym o podtekstach seksualnych, w szczególności zdjęć i innych treści pornograficznych; niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu za pośrednictwem Serwisu lub umieszczaniu w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej; korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania; korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego; korzystania z Serwisu w sposób zgodny z wszystkimi, mającymi zastosowanie przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu; nieumieszczania ogłoszeń dotyczących ofert sprzedaży, zamiany, darowizny lub podobnych, dotyczących kodów aktywacyjnych lub Pakietów Kodów; nieumieszczania ogłoszeń dotyczących towarów i usług pochodzących z przestępstwa lub polegających bezpośrednio lub pośrednio na popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia (w tym skarbowych), a także polegających na ułatwieniu lub umożliwieniu / służących do popełnienia takich czynów. Zabronione jest także umieszczanie ogłoszeń dotyczących towarów lub usług służących do obejścia prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu. 
 8. Z treści ogłoszenia musi wprost wynikać, że ogłoszenie spełnia warunki określone postanowieniami niniejszego Regulaminu; nieumieszczania ogłoszeń dotyczących usług o charakterze lub podtekście towarzyskim albo/oraz erotycznym lub zawierających materiały, lub elementy o takim charakterze, jeżeli ich treść wskazuje na zamiar ułatwiania nawiązywania bądź na bezpośrednie nawiązanie kontaktów mających cel inny niż ściśle matrymonialny lub świadczenia usług pozbawionych podtekstów erotycznych; nieumieszczania ogłoszeń dotyczących ofert sprzedaży, zamiany, darowizny lub podobnych, dotyczących towarów zakazanych przez ratymoto.pl, nieumieszczania przez jednego Użytkownika w tej samej kategorii ogłoszeń dotyczących tego samego produktu lub tej samej albo takiej samej usługi. Postanowienie to nie dotyczy ogłoszeń co do sprzedaży wielu egzemplarzy jednego produktu; powstrzymania się od naruszania Regulaminu w inny sposób;  powstrzymania się od działań utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie Serwisu. W przypadku stwierdzenia takich działań po stronie Użytkownika wszelkie opcje i uprawnienia przypisane danemu Użytkownikowi zostaną zawieszone lub odebrane na stałe. Zdanie poprzednie stosuje się odpowiednio w przypadkach działania na szkodę ratymoto.pl, w szczególności negatywnego wpływu na wizerunek Serwisu lub dobre imię firmy AutoForte.
 9. Przez fakt zamieszczenia kiedykolwiek w Serwisie materiału, który stanowi utwór w rozumieniu przepisów o prawie autorskim, Użytkownik oświadcza, że jest wyłącznym autorem i producentem danego utworu albo posiada wszystkie prawa do danego utworu pozwalające na jego wykorzystanie zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu, nie przeniósł na nikogo praw autorskich ani pokrewnych do tego utworu ani nie udzielił licencji wyłącznej, a nadto udziela ratymoto.pl nieodpłatnej licencji bez prawa do sublicencji, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie, a także do modyfikowania oraz rozporządzania i wykorzystywania utworu zmodyfikowanego, w celach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych odnośnie towarów i usług Spółki, poprzez powielanie, publikację i wyświetlanie dla nieograniczonego kręgu odbiorców, w dowolnej formie, w dowolny sposób, w dowolnym medium i miejscu, oraz na dowolnym nośniku. Jednocześnie Użytkownik zrzeka się wobec RatyMoto dalej AutoForte wykonywania praw autorskich osobistych. W ramach opisanej wyżej licencji RatyMoto może w szczególności publikować przedmiotowe utwory w serwisach społecznościowych przez umieszczanie w nich całości, fragmentów lub linków do tych utworów. Postanowienia tego ppkt. stosuje się odpowiednio do materiałów nie będących utworami w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
 1. W ramach Serwisu użytkownik może korzystać między innymi z następujących usług:
  • informacje o RatyMoto – umożliwiające zapoznanie się z podstawowymi danymi o firmie, w tym danymi kontaktowymi, zespole sprzedażowym jak również aktualnych ofertach,
  • informacje handlowe i marketingowe – umożliwiające zapoznanie się z ofertą RatyMoto oraz jej podstawowymi warunkami, jak również usługami dodatkowymi,
  • informacje o ofercie partnerów biznesowych RatyMoto i świadczonych przez nich usługach,
  • formularz kontaktowy, umożliwiający użytkownikom bezpośredni kontakt z RatyMoto oraz partnerami biznesowymi
 1. Korzystanie przez użytkowników z niektórych rodzajów usług w Serwisie może wymagać podania danych osobowych (np. formularz kontaktowy). Zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych określone są w Polityce prywatności.
 1. Wszelkie informacje zawarte w Serwisie mają jedynie informacyjny charakter i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Wymagania techniczne

Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie przez użytkownika:

 • odpowiedniego sprzętu (np. komputer, telefon, tablet),
 • dostępu do sieci Internet,
 • oprogramowania (np. Windows, Mac OS, Android),
 • przeglądarki internetowej (np. MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome).

Nadto system informatyczny użytkownika powinien mieć włączoną obsługę cookies i włączony Javascript. Do wyświetlania niektórych elementów i informacji konieczne może okazać się również zainstalowanie dodatkowego oprogramowania np. Flash Player czy Acrobat Reader.

Własność intelektualna

 • Wszelkie prawa do Serwisu przysługują AutoForte.
 • Wszelkie prawa do treści udostępnianych w Serwisie przysługują AutoForte, a jeżeli przysługują innym podmiotom, to RatyMoto jest uprawniony do ich zamieszczania w ramach Serwisu. Serwis oraz poszczególne treści w nim zawarte podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 • Poprzez korzystanie z Serwisu użytkownik nie nabywa jakichkolwiek praw do Serwisu, zamieszczonych w nim treści, jak również nie jest mu udzielana jakakolwiek licencja. Użytkownik może korzystać z Serwisu jak i treści w nim zamieszczonych jedynie w ramach dozwolonego użytku prywatnego w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 • RatyMoto może w dowolnym miejscu na stronie z danym ogłoszeniem Użytkownika, w tym wprost w jego treści, umieścić wszelkiego rodzaju ogłoszenia, reklamy oraz informacje dotyczące produktów lub usług podmiotów trzecich. Elementy, o których mowa w zdaniu poprzednim umieszczane będą w proporcjach niezakłócających graficznej prezentacji ogłoszenia Użytkownika ani odbioru treści danego ogłoszenia przez Odwiedzających. Elementy te nie mogą naruszać prawa. Funkcjonowanie Serwisu RatyMoto.

Terminy publikacje cennik 

 1. RatyMoto dołoży wszelkich starań, aby Serwis funkcjonował w sposób ciągły, przy czym nie może zagwarantować pełnej ciągłości jego działania oraz zapobiec przerwom w jego dostępności dla użytkownika, które mogą być spowodowane czynnikami zewnętrznymi, na które Administrator nie ma wpływu (np. zamieszki, strajki, awaria sieci Internet, wadliwy sprzęt lub oprogramowanie) jak również czynnikami wewnętrznymi (np. prace konserwacyjne, naprawcze, ulepszenia, modyfikacje czy rozbudowa Serwisu). W tym czasie dostępność Serwisu może być ograniczona lub niemożliwa.
 2. AutoForte jako serwis RatyMoto nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez użytkownika spowodowane funkcjonowaniem, brakiem działania lub też nieprawidłowym funkcjonowaniem Serwisu.
 3. W przypadku zakupu publikacji ogłoszenia droga elektroniczną, w tym za pośrednictwem Formularza, zamieszczonego na stronie, Zarejestrowany Użytkownik przede wszystkim zobowiązany jest podać wszystkie wymagane dane, które umożliwia wystawienie faktury i płatność on linę – w tym dane kontaktowe, w sposób pełny i rzetelny, a także dokonać wyboru usług, ewentualnych dodatkowych funkcjonalności, co warunkuje rodzaj i wysokość Opłaty za publikacje. 
 4. Konto użytkownika to zapis informatyczny utworzony w Serwisie ratymoto na rzecz użytkownika, umożliwiający korzystanie z Serwisu ratymoto.pl i gromadzący informacje na temat korzystania przez użytkownika z Serwisu ratymoto. Dostęp do Konta zapewnia podany przez użytkownika unikalny adres e-mail (login) i hasło. Konto użytkownika może być powiązane wyłącznie z jednym adresem e-mail.
 5. Publikacja — okresowa opłata dokonywana przez formularz za pośrednictwem przelewy24.pl na rzecz serwisu RatyMoto.pl z tytułu realizacji usług świadczonych w ramach Serwisu, której wysokość ustalana jest na podstawie przedziałów cenowych określonych w Cenniku oraz według wybranych przez użytkownika usług w ramach usług promowania Ogłoszeń.
 6. Cennik — zestawienie ustalanych przez RatyMoto.pl opłat za usługi świadczone w ramach Serwisu ratymoto.pl, określone w przedziałach cenowych w ramach udostępnionych  użytkonwikom Pakietów: Pakiet Start, Pakiet Professional, Pakiet Biznes-Pro,(dalej „Pakiety”). Każdy z wymienionych Pakietów zawiera określoną ilość oraz cenę publikacji Ogłoszeń, a także odmienne funkcjonalności i usługi dodatkowe dostępne w ramach Serwisu ratymoto.pl
 7. Serwis ratymoto.pl może niezwłocznie odmówić zawarcia transakcji sprzedaży lub odstąpić w terminie natychmiastowym przez co rozumie się brak płatności za publikacje zamieszczone na stronie ratymoto.pl.  W przypadku: nieprawidłowego wypełnienia przez Zarejestrowanego Użytkownika danych, w szczególności podania danych nieprawdziwych lub niepełnych; wykorzystywania przez Zarejestrowanego Użytkownika usług do działań sprzecznych z prawem, normami moralnymi lub etycznymi lub postanowieniami niniejszego Regulaminu, lub w celu obejścia w/w przepisów norm lub postanowień; korzystania przez Zarejestrowanego Użytkownika z usług w celu utrudnienia korzystania z usług przez innych Zarejestrowanych Użytkowników lub utrudnienia świadczenia usług przez Usługodawcę innym Zarejestrowanym Użytkownikom. 
 8. AutoForte jako serwis RatyMoto może w dowolnym momencie wprowadzać zmiany w Serwisie jak również w informacjach i materiałach w nim prezentowanych, bez konieczności informowania o tym użytkowników. Zarejestrowany Użytkownik, przed przystąpieniem do korzystania z usług, powinien zaopatrzyć się we własnym zakresie w odpowiedni sprzęt komputerowy z legalnym oprogramowaniem oraz połączenie z Internetem. Usługodawca ratymoto.pl dalej AutoForte a Zarejestrowany Użytkownik wyłączają w stosunkach pomiędzy sobą wszelką ewentualną odpowiedzialność Usługodawcy za szkodę spowodowaną prawidłowym lub nieprawidłowym działaniem lub brakiem działania Serwisu, w szczególności odpowiedzialność za szkody wynikłe na skutek działania szkodliwego oprogramowania lub implementacji plików typu cookies. Zdanie poprzednie nie dotyczy szkody wywołanej z winy umyślnej oraz nie dotyczy umów zawartych z osobami fizycznymi, o których mowa w art. 385 (5) Kodeksu cywilnego. Użytkownik, który zawierając Umowę na jakąkolwiek inną Usługę wybiera w formularzu opcję, że czyni to jako Profesjonalista potwierdza wyraźnie, że w tym zakresie nie jest Konsumentem. 
 9. W naszych serwisach używamy narzędzia Google Analitycs dostarczanego przez Google Inc. („Google”) z siedzibą w USA. Jest to usługa webanalityczna, która jest wykonywana przez Google (Google jest tutaj procesorem) na naszą rzecz przy wykorzystaniu plików cookies. Informacje wytworzone przez pliki cookie na temat Twojego korzystania z Serwisu są przekazywane i zapisywane na serwerze Google w USA. W naszych serwisach aktywowano anonimizację adresów IP, która powoduje wcześniejsze skrócenie adresów IP użytkowników Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko wyjątkowo przekazywany będzie pełny adres IP do serwera Google w USA i tam skracany. Anonimizacja następuje bezpośrednio po odebraniu danych, jeszcze przed ich zapisaniem. Na nasze zlecenie Google będzie wykorzystywał pozyskane informacje w celu weryfikacji korzystania przez Ciebie z naszych usług, tworzenia raportów o ich funkcjonalności i w celu świadczenia dodatkowych usług na naszą rzecz związanych z korzystaniem z usług cyfrowych lub Internetu, w szczególności raportów Google Analytics dotyczących świadczonych usług według kryteriów demograficznych i zainteresowań. Adres IP przekazywany przez twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie połączony z innymi danymi Google.
 10. Informujemy, że możesz zapobiec zapisywaniu danych, które zostały pozyskane przy pomocy cookie oraz danych (w tym również adres IP) związanych z korzystaniem ze strony internetowej przez Google, jak również zapobiec przetwarzaniu takich danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie dostępnej  wtyczki do swojej przeglądarki.
 11. Do mierzenia skuteczności reklamowania naszych Serwisów za pośrednictwem platformy Facebook oraz optymalizacji pojawiających się tam naszych reklam korzystamy z Piksela Facebooka. Jest to narzędzie, które pomaga nam mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników w naszych Serwisach. Dane z piksela wykorzystujemy w poniższym zakresie: emisja reklam wśród właściwej grupy odbiorców, tworzenie grup odbiorców reklam, analizowanie tego, co zdarzyło się w wyniku kliknięcia w reklamę, używania innych narzędzi reklamowych Facebooka.
 12. Informacje o danych zbieranych przez naszego partnera znajdziesz tutaj: https://www.facebook.com/business/gdpr#faqs , w zakładce „Jakie dane gromadzi piksel?”.
 13. Do mierzenia skuteczności reklamowania naszych Serwisów za pośrednictwem platformy Google AdWords oraz optymalizacji pojawiających się tam naszych reklam wykorzystujemy śledzenie konwersji i remarketing. Są to narzędzia, dzięki którym dowiadujemy się, co się stało po interakcji Klienta z reklamą – czy zakończył działanie, które określiliśmy jako wartościowe. To pozwala nam optymalizować prowadzone przez nas w obrębie platformy Google AdWords działania promocyjne. Z użyciem narzędzi: widzimy, jakie słowa kluczowe, reklamy, grupy reklam i kampanie najskuteczniej przyciągają wartościowe działania klientów, znamy swój zwrot z inwestycji (ROI) w reklamę i podejmujemy przemyślane decyzje związane z wydatkami na reklamy, automatycznie optymalizujemy prowadzone kampanie pod kątem naszych celów biznesowych, widzimy, ilu klientów wchodzi w interakcję z naszymi reklamami na jednym urządzeniu lub w przeglądarce, a dokonuje konwersji na innym, możemy wyświetlać reklamy AdWords osobom, które odwiedziły nasze witryny.
 14. Przy niektórych treściach w naszych Serwisach stosowane są tzw. wtyczki społecznościowe do mediów społecznościowych takich jak Facebook, Google+ i Twitter. Za pomocą tych funkcji możesz podzielić się poszczególnymi treściami ze znajomym z danych portali społecznościowych lub je polecić. Przy korzystaniu z tych wtyczek społecznościowych, jak np. przycisk Facebook „Lubię to”, przycisk Google+ lub Twitter, mogą zostać w niżej opisany sposób pobrane dane osobowe przez te portale społecznościowe. Przy przeglądaniu treści naszych Serwisów, w których zintegrowana została wtyczka społecznościowa, serwis społecznościowy nawiązuje bezpośrednie połączenie z wyszukiwarką. Poprzez to serwis społecznościowy otrzymuje m.in. informacje, że odwiedziłeś nas z danego adresu IP lub ID urządzenia. Następuje to niezależnie od tego, czy jesteś w danym momencie zalogowany lub w ogóle zarejestrowany w danym portalu społecznościowym. Jeżeli jesteś równocześnie zalogowany w danym serwisie społecznościowym, serwis społecznościowy automatycznie przyporządkowuje Twoje odwiedziny na stronie do Twojego profilu. Również gdy skorzystasz z wtyczek społecznościowych i np. polecisz artykuł bądź inne treści, serwis społecznościowy może przyporządkować te informacje do Twojego profilu. Jeśli nie chcesz, aby serwis społecznościowy przypisał wizytę na naszych stronach do Twojego danego konta użytkownika, powinieneś wylogować z danego serwisu na czas korzystania z naszych serwisów. Wskazujemy, że dane pobierane w związku z wtyczkami społecznościowymi mogą zostać wymieniane jedynie pomiędzy Twoją wyszukiwarką a operatorem portalu społecznościowego. Nie posiadamy żadnej wiedzy o treści pobieranych i przekazywanych danych. Z tego powodu zalecamy Ci lekturę aktualnych wskazówek dotyczących ochrony danych osobowych niżej wskazanych operatorów serwisów społecznościowych

Płatności i koniec publikacji 

 1. Zasady zawierania umów oraz świadczenia usług w tym warunki odstąpienia od umowy, określają ogólne warunki umowy dostarczane przy zawieraniu umowy.
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest płatności 24.pl.
 3. Płatności za usługi świadczone przez RatyMoto mogą być dokonywane przelewem bankowym lub poprzez płatności 24.pl
 4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez użytkownika (klienta) RatyMoto dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do klienta.
 5. Przy płatnościach czas realizacji danego zamówienia liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.
 6. Dezaktywacja publikacji – sytuacja, w której doszło do zakończenia okresu ogłoszenia lub gdy Użytkownik dokonał zmiany Ogłoszenia w sposób wskazujący, iż dotyczy ono innego Przedmiotu Ogłoszenia niż ten, którego dotyczyło pierwotnie.

Reklamacje

 1. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Serwisu jak również treści w nim zamieszczonych na adres e-mail: bok@ratymoto.pl Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, nip, telefon użytkownika oraz opis przyczyn reklamacji.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 30 dni od daty przesłania na podany powyżej adres e-mail.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji w Serwisie i jest dostępny na stronie Serwisu.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu mogą zostać wprowadzone w dowolnym momencie. Regulamin w zmienionej treści obowiązuje od momentu jego publikacji w Serwisie.
 3. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z tym, że Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na wykorzystywanie w celach statystycznych oraz analitycznych przez RatyMoto i podmioty współpracujące z elementów treści już umieszczonych i umieszczanych w przyszłości przez Użytkownika ogłoszeń (poza danymi osobowymi, chyba że RatyMoto posiadać będzie w tym zakresie legalną podstawę ich przetwarzania). Zgoda ta dotyczy w szczególności takich elementów jak lokalizacja, cena i nazwa przedmiotu danego ogłoszenia. 
 4. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy AutoForte a użytkownikiem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby AutoForte. W przypadku użytkowników będących konsumentami w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, wszelkie spory wynikłe pomiędzy AutoForte a takim użytkownikiem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 5. W trakcie organizowanych przez nas kampanii reklamowych pewne Państwa dane mogą pozyskać nasi reklamodawcy. Są to z reguły dane zebrane przy pomocy plików cookies i im podobnych technologii, które służą do oceny skuteczności danej kampanii reklamowej.
 6. Według najlepszej wiedzy RatyMoto brak jest szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną w ramach Serwisu. 
 7. Regulamin— niniejszy Regulamin.